Marathon V.3

Marathon V.3 3d printed
Shapeways Image Popper
cm: 3.058 w x 3.048 d x 2.768 h
in: 1.204 w x 1.2 d x 1.09 h

Comments

 
 
Not For Sale