Pesado Zeta-95 Cazacabezas 1/270

  • White

    White nylon plastic with a matte finish and slight grainy feel.

    $6.59