Marathon V.4

Marathon V.4 3d printed
Shapeways Image Popper
cm: 10.72 w x 10.66 d x 10.32 h
in: 4.22 w x 4.197 d x 4.063 h

Comments

 
 
Not For Sale