Voronoi Wireframe

Voronoi Wireframe 3d printed
cm: 8.366 w x 8.368 d x 8.372 h
in: 3.294 w x 3.294 d x 3.296 h

Comments

 
 
Not For Sale