rhino.dino

rhino.dino 3d printed Miniatures Games
rhino.dino
cm: 0.416 w x 0.494 d x 0.942 h
in: 0.164 w x 0.194 d x 0.371 h

Comments

 
 
  • Alumide

    Grey nylon plastic with a subtle metallic sparkle.

    $1.75