Apollo RCS Housing 1:1

Apollo RCS Housing 1:1 3d printed SciFi Vehicles
cm: 47.896 w x 30.662 d x 21.634 h
in: 18.857 w x 12.072 d x 8.517 h

Comments

 
 
  • White Strong & Flexible

    White nylon plastic with a matte finish and slight grainy feel.

    $1,894.07